Priser och villkor
Börsguiden levereras via e-post en gång per vecka.

Priset för en årsprenumeration är 495 kronor inklusive moms.

Beställ genom inbetalning till Wixström Edt AB på bankgiro 5906-6043, ange namn. Skicka dessutom mail med uppgift om namn, postadress samt Excel-version.

Frågor om börsguiden? wix@wixstrom.se